WETERAANIMOOTTORIKERHO WANHA WOIMA RY:N SÄÄNNÖT 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
a) Yhdistyksen nimi on Weteraanimoottorikerho Wanha Woima r.y, joka on perustettu toukokuun
17. päivänä 1993 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho.
b) Kerhon kotipaikka on Oulainen, toimialueena koko maa.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
a) Kerhon tarkoituksena on vanhojen voimakoneiden ja niihin liittyvien työkoneiden, vanhojen
moottori- ja muiden ajoneuvojen, perinnekulttuurin, perinnerakennusten ja perinnetyötapojen
tunnetuksi tekeminen sekä niihin liittyvien perinteiden vaaliminen.
b) Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho:
i. harjoittaa ja edistää historiallisesti arvokkaiden ja vanhojen ajoneuvojen, työkoneiden
ja voimakoneiden hankkimista, säilyttämistä, kunnostamista, entistämistä ja
konservointia,
ii. järjestää näyttelyitä ja työnäytöksiä sekä retkiä ja opinto- ja tutustumismatkoja oman
toimialansa tai sitä sivuaviin kohteisiin,
iii. on yhteistyössä toimialueensa kuntien sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien
yhteisöjen ja viranomaisten kanssa,
iv. suorittaa ja tukee toimialaansa koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
v. harjoittaa museotoimintaa,
vi. järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta kerhon sisäistä ja
ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa.
c) Toimintansa tukemiseksi kerholla on oikeus:
i. vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
ii. toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan,
iii. harjoittaa kustannustoimintaa sekä
iv. omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
d) Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen
jäsenistölleen eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ JÄSENET
a) Kerhon varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan
kerhon sääntöjä ja päätöksiä. Kerhon perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi
liittyneen täysi-ikäisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenet
suorittavat vuosikokouksen määräämän perhejäsenmaksun.
b) Kannatusjäseneksi kerhon hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen
yhteisön, yrityksen tai säätiön, joka tukee kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen
jäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa.
c) Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja kerhon kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erityisen huomattavasti edistänyt kerhon toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvo on elinikäinen.

4§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
a) Varsinainen jäsen on velvollinen noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä sekä
suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksuajan kerhon vuosikokous
vuosittain määrää.

5§ EROAMINEN
b) Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallituksen jäsenelle
tai ilmoittamalla asiasta kerhon kokouksessa.

6§ EROTTAMINEN
a) Kerhon hallitus voi erottaa jäsenen, joka
i. laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen,
ii. toimii kerhon sääntöjen ja hyvien tapojen vastaisesti,
iii. rikkoo ajoneuvojen harrastustoimintaa koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
iv. toimii kerhon tarkoitusperien vastaisesti.
b) Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen
antamiseen asiasta, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainitun jäsenmaksun
jättäminen maksamatta.
c) Erotetulla on oikeus vedota kerhon hallituksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on
annettava tiedoksi kirjallisesti kerhon hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen
erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä
edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä.
Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun kerhon hallituksen kokous
on vahvistanut erottamispäätöksen.

7§ KERHON KOKOUKSET
a) Kerhon varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään vuosittain ennen maaliskuun
loppua.
b) Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun kerhon vuosikokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista
jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaativat.
Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
c) Kerhon kokoukset kutsuu koolle hallitus.
d) Kutsu kerhon kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta lehti-ilmoituksella sekä verkkosivuilla ja muilla kanavilla siten kuin vuosikokous
päättää.
e) Kerhon kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa tai ainaisjäsenmaksu
maksaneella varsinaisella ja perhejäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää. Alle 18-
vuotiailla jäsenillä ja perhejäsenillä on puheoikeus mutta ei päätöksenteko-oikeutta

8§ VUOSIKOKOUS
a) Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
i. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
ii. esitetään tilintarkastajien lausunto
iii. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
iv. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
v. valitaan hallituksen puheenjohtaja
vi. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle
vii. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
viii. hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle
ix. päätetään mahdollisista palkkioista
x. päätetään varsinaisen jäsenen jäsenmaksun, perhejäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun
sekä kannatusjäsenmaksun suuruus alkaneelle vuodelle
xi. vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvioesitys alkaneelle vuodelle
xii. päätetään kerhon kokousten ilmoittamisesta sääntöjen §7 puitteissa
xiii. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
b) Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin päätöstä vaativan asian kerhon kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen
kokousta.

9§ HALLITUS
a) Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa
vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu
puheenjohtaja, jota kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi ja kahdeksi vuodeksi valitut
kymmenen (10) jäsentä.
b) Hallituksen jäsenistä eroaa vuorollaan vuosittain puolet.
c) Jos hallituksen jäsen estyy hoitamasta tehtäväänsä kesken toimikauttaan, valitsee kerhon
kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen
tarpeelliseksi.
d) Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin,
taloudenhoitajan sekä tarpeen mukaan muitakin toimihenkilöitä myös hallituksen
ulkopuolelta. Ulkopuolisilla jäsenillä ei ole äänivaltaa hallituksen kokouksissa.
e) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tai seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä heiltä
kirjallisesti vaatii.
f) Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä ovat saapuvilla.

10§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
a) Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
i. valvoa ja hoitaa kerhon asioita näiden sääntöjen määräämin valtuuksin ja kerhon
kokousten tekemien päätösten mukaan niin, että kerhon tarkoitukset ja tavoitteiden
mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
ii. olla vastuussa kerhon toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
iii. suunnitella ja kehittää kerhon toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
iv. vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot ja työryhmät
v. vastata kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
vi. pitää jäsenluetteloa
vii. pitää luetteloa kerhon omistamista ja kerholla säilytyksessä olevista koneista ja
laitteista
viii. hoitaa huolellisesti kerhon taloutta ja omaisuutta
ix. hyväksyä ja erottaa jäsenet
x. hoitaa kerhon tiedotustoimintaa
xi. valita sekä tarvittaessa erottaa kerhon toimihenkilöt
xii. päättää kerhon ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista
huomionosoituksista
xiii. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii.

11§ KERHON NIMEN KIRJOITTAMINEN
a) Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi
yhdessä. Toisen nimenkirjoittajan on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

12§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
a) Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.
b) Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen laatima toimintakertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 10. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
a) Näihin sääntöihin voidaan kerhon kokouksissa tehdä muutoksia, jos kolme neljäsosaa (¾)
kokoukseen osaa ottaneista äänioikeutetuista kerhon jäsenistä kannattaa muutosesitystä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14§ KERHON PURKAMINEN
a) Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava kerhon purkamisesta.
b) Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin kerhon toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

15§ YLEISTÄ
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, menetellään voimassa olevan yhdistyslain
mukaisesti.